تاریخچه

تاریخچه موسسه باران

1380

۱۰ آبان ۱۳۸۰ تاسیس موسسه باران در تهران

1381

اخذ نمایندگی از موسسه International Language Institute کانادا

1382

طراحی دوره TCP با عنوان کامل «Telephone Conversation Program»

1384

1384

آغاز همکاری آموزشی با موسسه Pearson انگلستان

1386

1386

حضور در منطقه ماهشهر و ارائه اولین سخنرانی در همایش مدیران آموزش صنعت پتروشیمی در شرکت پتروشیمی بندر مارون در راستای طراحی مشترک دور