چند بار در زبان انگلیسی مکث می‌کنید و تُپُق می‌زنید؟

باران نامه – نامه شماره ۰۱

چند بار در زبان انگلیسی مکث می‌کنید و تُپُق می‌زنید؟

با احترام فراوان
خواننده محترم وب‌سایت موسسه باران

سلام

اگر یک دقیقه به زبان انگلیسی صحبت کنید، از چند کلمه استفاده می‌کنید؟ چند بار مکث می‌کنید؟ چند بار تپق می‌زنید؟ در حدفاصل دو مکث چند کلمه به زبان می‌آورید؟
یکی از تجربیات هیجان‌انگیز در یادگیری زبان انگلیسی، بیان سلیس و روان این زبان به عنوان زبان خارجی است. بیان سلیس در زبان انگلیسی با کلمه Fluencyبیان می‌شود و برای معادل فارسی آن سلاست و فصاحت نیز آمده است.

دانشمندان متعددی در حوزه‌های مرتبط با زبان، موضوع بیان سلیس را مورد بررسی قرار داده‌اند. این دانشمندان از جنبه‌های روانشناسی، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی زبان و زبان‌شناسی کاربردی (علم آموزش زبان) و علوم شناختی پدیده بیان سلیس را مورد توجه و بررسی قرار داده‌اند.

نکته قابل توجهی که در بیشتر مقالات علمی در این زمینه تکرار شده است «پیچیده و کاملا چالشی بودن» موضوع دستیابی به بیان سلیس (Fluency) در زبان خارجی (زبان انگلیسی) است.

به عنوان مثال یکی از محققین به نام