Chat with us, powered by LiveChat
آزمون تعیین سطح آسان - زبان انگلیسی

زبان انگلیسی – آزمون تعیین سطح آسان و رایگان

Listening & Speaking

چهار مهارت اصلی در زبان انگلیسی Listening, Speaking, Reading, Writing هستند. گروه باران سعی دارد در این آزمون تعیین سطح آسان بر دو مهارت شنیداری و گفتاری بپردازیم.

چرا Listening و Speaking؟

هر چهار مهارت زبان انگلیسی دارای اهمیت می‌باشند. برای اینکه بتوانیم بطور صحیح با دیگران صحبت کنیم و پاسخ بدهیم، ابتدا باید درست بشنویم. شنیدن و پاسخ دادن از جمله اولین و می‌توان گفت اصلی‌ترین مهارت‌ها می‌باشد. از ابتدای تولد پدر و مادر سعی بر این دارند که به کمک صحبت کردن با فرزند خود مهارت شنیداری (Listening) آن را تقویت کنند؛ و به مرور بروی مهارت صحبت کردن (Speaking) تلاش می‌کنند. برای همین اهمیت مهارت شنیداری (Speaking) بیشتر از دیگران می‌باشد.

اهمیت این دو مهارت را در زندگی روزمره و شغل خود هم می‌توانیم ببینیم. شما سخنرانی را تصور کنید که برای پاسخ به سوالات افراد حاضر در جلسه ابتدا باید آنها را به درستی بشود تا بتواند پاسخ دهد.

Listening and Speaking

آزمون تعیین سطح آسان گروه باران

لطفا به هردو آزمون پاسخ دهید.

 نام آزمون: تعیین سطح آسان

زمان آزمون
 مدت زمان هر آزمون: ‍~ ۵ دقیقه

 

تعیین سطح آسان - Listening

  • مثال: 09121111111

آزمون تعیین سطح آسان - گفتاری

تعیین سطح آسان - Speaking

  • مثال: 09121111111

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap