مشتریان موسسه باران – پتروشیمی و صنعت نفت و گاز

مشتریان موسسه باران – پتروشیمی و صنعت نفت و گاز
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نام سازمان/ شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی بندرامام

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی بندرامام

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی رازی

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی رازی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی نوری

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی نوری

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی کاویان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی کاویان

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی جم

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی جم

گروه هدف: مدیران/کارشناسان/خانواده

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی مهر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مهر

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی پردیس

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی پردیس

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه