(021)88201529-30 vip@barangroup.ir

آموزش گروهی و تخصصی سازمان‌ها

آموزش‌های تخصصی کارشناسان کلیدی سازمان‌ها به‌صورت کلاس‌های گروهی یا نیمه گروهی بسته به شرایط آن سازمان برنامه‌ریزی و اجرا صورت می‌گیرد. در این کلاس‌ها بخشی از کار به صورت انفرادی و بخشی از کار به صورت گروهی انجام می‌شود.

مرحله‌ی بعد از نیازسنجی

بعد از انجام نیاز سنجی وارد مرحله ی تعیین سطح می‌شویم که برنامه‌ریزی آموزشی صورت می‌گیرد و نقشه راه آموزشی ترسیم می‌شود و زبان آموزان در یک دوره‌ی آموزشی، آموزش ویژه‌ی خود را دریافت می کنند.

کارشناسان کلیدی سازمان‌های مختلف در جایگاه‌های مختلف هر صنعت که کار می‌کنند می‌توانند از این دوره استفاده کنند. به‌عنوان مثال می‌توان از کارشناسان کلیدی در بخش‌های بین الملل، فن‌آوری‌های نوین و بخش بهبود روش‌ها و سازمان‌ نام برد.

آموزش زبان انگلیسی هواپیمایی