Select Page
آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی | International English Language Testing

آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی بصورت رایگان

آزمو‌ن‌های بین‌المللی زبان انگلیسی یک سنجش از میزان یادگیری فرد نسبت به مهارتی است که باید داشته برای تکمیل دوره‌ی زبان با موفقیت بگذراند. از معروفترین آزمون‌ها می‌توان به آزمون‌های IELTS و TOEFL اشاره کرد که برای مهاجرت از مهمترین آزمون‌ها چه در زمنیه‌ی کاری و ادامه‌تحصیل برای وارد شدن به کشور دیگر می‌باشد. در این قسمت سعی شده که با شبیه‌سازی آزمون‌های بین‌المللی خود را برای آمادگی در این زمینه بسنجید و با آزمون آشنا شوید.

آزمون بین المللی IELTS

IELTS

International English Language Testing System