Select Page
کارگاه «چابکی در یادگیری ،رمز جهش مدیران باتجربه»

«کارگاه چابکی در یادگیری ،رمز جهش مدیران باتجربه»

شرکت فرابورس
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

توانمندسازی فردی یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. آگاهی سرمایه‌های انسانی از فرآیندها و سازوکار مالی موجب بهره‌وری بیشتر آنها در سازمان می‌شود. از طرفی این دغدغه همواره برای مدیران ارشد وجود دارد که اهداف و نگرش پرسنل هم‌راستا با سازمان باشد. با همین رویکرد «گروه باران» با همکاری شرکت «فرابورس» و «دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی» در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ کارگاهی با این محوریت برگزار کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
شرکت پتروشیمی مروارید
شرکت پتروشیمی غدیر
پتروشیمی نوری
شرکت پتروشیمی باختر
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی مارون
شرکت پالایش نفت تهران

این کارگاه با حضور نمایندگان «پتروشیمی غدیر»، «پتروشیمی زاگرس»، «پتروشیمی مروارید»، «پتروشیمی مسجد سلیمان»، «پتروشیمی باختر»، «پتروشیمی نوری»، «پتروشیمی مارون»، «پتروشیمی پردیس»، «شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، «شرکت پالایش نفت تهران»، «مجتمع پتروصنعت گامرون» و «سازمان بورس تهران» در سالن VIP شرکت «فرابورس» با حضور ۲۰ تن از مدیران ارشد، برگزار شد.