American – Pronunciation

بیان صحیح کلمات در هر زبانی از اهمیت خاصی برخوردار است. ممکن است که تلفظ اشتباه یک کلمه معنی واقعی آن کلمه را تغییر دهد. برای همین پیشنهاد می‌شود که آواها و تلفظ صحیح آنها را بیاموزیم.

چگونه لهجه‌ی امریکن خود را تقویت کنیم؟ | Pronunciation - American

آموزش ویدئویی تلفظ درست آواها (American – Pronunciation) را شما می‌توانید در این صفحه  مشاهده بفرمایید.

Vowels

Consonants

isee/si/ppen/pɛn/
ɪsit/sɪt/bbad/bæd/
ɛten/tɛn/ttea/ti/
æcat/kæt/butter/ˈbʌər/
ɑhot/hɑt/ddid/dɪd/
ɔsaw/sɔ/kcat/kæt/
ʊput/pʊt/ggot/ɡɑt/
utoo/tu/chin/tʃɪn/
ʌcup/kʌp/June/dʒun/
əabout/əˈbaʊt/ffall/fɔl/
say/seɪ/vvoice/vɔɪs/
five/faɪv/ɵthin/θɪn/
ɔɪboy/bɔɪ/ðthen/ðɛn/
now/naʊ/sso/soʊ/
go/ɡoʊ/zzoo/zu/
ərbird/bərd/ʃshe/ʃi/
ɪrnear/nɪr/ʒvision/ˈvɪʒn/
ɛrhair/hɛr/hhow/haʊ/
ɑrcar/kɑr/mman/mæn/
ɔrnorth/nɔrθ/nno/noʊ/
ʊrtour/tʊr/ŋsing/sɪŋ/
lleg/lɛɡ/
rred/rɛd/
yyes/yɛs/
wwet/wɛt/
xChanukah/ˈxɑnəkə/