American – Pronunciation

بیان صحیح کلمات در هر زبانی از اهمیت خاصی برخوردار است. ممکن است که تلفظ اشتباه یک کلمه معنی واقعی آن کلمه را تغییر دهد. برای همین پیشنهاد می‌شود که آواها و تلفظ صحیح آنها را بیاموزیم.

چگونه لهجه‌ی امریکن خود را تقویت کنیم؟ | Pronunciation - American

آموزش ویدئویی تلفظ درست آواها (American – Pronunciation) را شما می‌توانید در این صفحه  مشاهده بفرمایید.

Vowels

Consonants

i see /si/ p pen /pɛn/
ɪ sit /sɪt/ b bad /bæd/
ɛ ten /tɛn/ t tea /ti/
æ cat /kæt/ butter /ˈbʌər/
ɑ hot /hɑt/ d did /dɪd/
ɔ saw /sɔ/ k cat /kæt/
ʊ put /pʊt/ g got /ɡɑt/
u too /tu/ chin /tʃɪn/
ʌ cup /kʌp/ June /dʒun/
ə about /əˈbaʊt/ f fall /fɔl/
say /seɪ/ v voice /vɔɪs/
five /faɪv/ ɵ thin /θɪn/
ɔɪ boy /bɔɪ/ ð then /ðɛn/
now /naʊ/ s so /soʊ/
go /ɡoʊ/ z zoo /zu/
ər bird /bərd/ ʃ she /ʃi/
ɪr near /nɪr/ ʒ vision /ˈvɪʒn/
ɛr hair /hɛr/ h how /haʊ/
ɑr car /kɑr/ m man /mæn/
ɔr north /nɔrθ/ n no /noʊ/
ʊr tour /tʊr/ ŋ sing /sɪŋ/
l leg /lɛɡ/
r red /rɛd/
y yes /yɛs/
w wet /wɛt/
x Chanukah /ˈxɑnəkə/