مشتریان موسسه باران – بانک و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری

مشتریان گروه باران – بانک و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری
بانک توسعه تعاون

نام سازمان/شرکت: بانک توسعه تعاون

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک صنعت و معدن

نام سازمان/شرکت: بانک صنعت و معدن

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

بانک سپه

نام سازمان/شرکت: بانک سپه

گروه هدف: مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان کلیدی

محل اجرای پروژه: تهران

بانک رفاه کارگران

نام سازمان/شرکت: بانک رفاه کارگران

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

بانک مسکن

نام سازمان/شرکت: بانک مسکن

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک کشاورزی

نام سازمان/شرکت: بانک کشاورزی

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک پارسیان

نام سازمان/شرکت: بانک پارسیان

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک تجارت

نام سازمان/شرکت: بانک تجارت

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

کارگزاری بانک کشاورزی

نام سازمان/شرکت: کارگزاری بانک کشاورزی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

بانک ملت

نام سازمان/شرکت: بانک ملت

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

سازمان بورس و اوراق بهادار

نام سازمان/شرکت: سازمان بورس و اوراق بهادار

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت فرابورس

نام سازمان/شرکت: شرکت فرابورس

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

بانک توسعه صادرات

نام سازمان/شرکت: بانک توسعه صادرات

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت سرمایه گذاری غدیر

نام سازمان/شرکت: شرکت سرمایه گذاری غدیر

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه

نام سازمان/شرکت: شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت سرمایه گذاری مسکن

نام سازمان/شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

مشتریان موسسه باران

مورد اعتماد سازمان‌های بزرگ ایرانی