مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

وقتی در کشوری هستید که نمی‌شناسید، می‌توانید در طول سفر به راحتی گم شوید، حتی اگر نقشه داشته باشید. بنابراین بسیار مفید است که بدانید چگونه مسیرها را به زبان انگلیسی بپرسید و بفهمید تا بتوانید به مقصد خود برسید. همچنین عالی است که بتوانید خودتان به گردشگران یا همکاران خارجی راهنمایی بدهید.

بنابراین چه کلمات و عباراتی می تواند به شما کمک کند که راهنمایی کنید و بخواهید؟ بخوانید تا متوجه شوید!

اول از همه، شما باید واژگان اولیه را بدانید. مهمترین کلمات و عبارات عبارتند از:

مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

همچنین دانستن برخی از مکان‌های معمولی که مردم در یک شهر از آن بازدید می‌کنند، مانند موارد زیر مفید است:

مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

به این مکالمات توجه کنید

Asking for and Giving Directions Conversations 1

Kate: Excuse me! How do I get to the post office?

Mary: Sorry, I’m not from around here.

Kate: Do you know where the closest bank is?

Mary: If you cross the street, you’ll find a bank there!

Kate: Thank you.

Mary: Don’t mention it.

Asking for and Giving Directions Conversations 2

Emily: Excuse me, I’m afraid I can’t find a petrol station. Do you know where one is?

Bill: There’s one near here.

Emily: How do I get there?

Bill: At the bus stop, take the first right and go straight on. It’s opposite the shopping mall.

Emily: Thank you so much!

در این بخش  شما را با مهم ترین و پرکاربرد مکالمات روزمره انگلیسی که در هنگام ( آدرس دادن یا گرفتن) به کار می رود آشنا سازیم.

مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

آدرس پرسیدن

?excuse me, could you tell me how to get to the bus station

ببخشید میشه بهم بگید چطور می تونم به ایستگاه اتوبوس برسم؟

?excuse me, do you know where the post office is

ببخشید می دونید اداره پست کجا میشه؟

I’m sorry, I don’t know

شرمنده, نمی دونم.

sorry, I’m not from around here

شرمنده , اهل اینجا نیستم.

I’m looking for this address

دنبال این ادرس می گردم.

?are we on the right road for Manchester

آیا ما تو مسیر درست به سمت منچستر هستیم؟

?is this the right way for Liverpool

آیا این مسیر به سمت لیورپول میره؟

?do you have a map

نقشه داری؟

?can you show me on the map

میشه تو نقشه بهم نشون بدی؟

مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

آدرس دادن در انگلیسی

It’s not far.

دور نیست.

Follow me! I will show you the way.

دنبالم بیا راه را نشانت خواهم داد.

I’m sorry, I don’t know.

متأسفم، نمی دانم.

Sorry, I’m not from around here.

متأسفم اهل این اطراف نیستم.

You’re going the wrong way.

داری راه را اشتباه میروی.

Take this road!

از این جاده برو!

Take the first on the left!

اولین خیابان سمت چپ برو!

Take the second on the right!

دومین خیابان سمت راست برو!

Turn right at the crossroad!

سر چهارراه دست راست بپیچ!

Continue straight ahead for about a mile!

حدود یک مایل مستقیم برو!

Continue past the fire station!

برو تا از آتشنشانی رد شوی!

Keep going for another two hundred metres!

دویست متر دیگر ادامه بده!

It’s rather close to us.

نسبتا به ما نزدیک است.

!Continue straight on past the traffic light

مستقیم ادامه بده تا از چراغ راهنمایی رد بشوی!

!Go under the bridge

برو زیر پل!

!Follow the signs to the airport

تا فرودگاه تابلو ها را دنبال کن!

!Take Exit 55

از خروجی ۵۵ برو!

.It’s a five-minute drive

با ماشین پنج دقیقه در راه هستی.

!Turn around

دور بزن!

!Make a U-turn

از دور برگردان برو!

.Take the third street and you will see the hotel on the right

از سومین خیابان برو و هتل را در سمت راست خواهی دید.

.The hotel is between a drug store and a clinic

هتل بین یک داروخانه و یک درمانگاه است.

At the corner of the street you will see a tall building, the hotel is next to the building

در گوشه خیابان یک ساختمان بلند خواهی دید، هتل کنار آن ساختمان است.

.The office is behind a tall building

اداره پشت یک ساختمان بلند است.

Go back the way you came. Turn right after the hospital. From there just go straight ahead

همان مسیری را که آمدی، برگرد!

!Turn left at the light

به چراغ راهنمایی رسیدید، دست چپ بپیچ!!

!Turn right at the light

به چراغ راهنمایی رسیدید، به سمت راست بپیچ!

!Take the first exit on your right

از اولین خروجی سمت راست برو!!

.It’s that way

از آن طرف است.

!Keep straight on

همین طور مستقیم برو!!

!Take the first street on the left

به اولین خیابان در سمت چپ برو!

.The park is in front of the drug store

پارک روبروی داروخانه است.

.The bank is behind that tall building

بانک پشت آن ساختمان بلند است.

Turn left after you pass the bakery

مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

Giving Directions

 1. It’s this way.
 2. It’s that way.
 3. You’re going the wrong way.
 4. You’re going in the wrong direction.
 5. Take the first left.
 6. Take the second right.
 7. Turn right at the crossroads.
 8. Continue straight ahead for about a mile.
 9. Continue past the primary school.
 10. You’ll pass a museum on your left.
 11. It’ll be on your left.
 12. It’ll be on your right.
 13. Take this road.
 14. Go down there.
 15. It’ll be straight ahead of you.

16 Go straight ahead.

 1. Go along the street.
 2. Turn left.
 3. Turn right.
 4. It’s on the corner, across from the cafe.
 5. It’s opposite the bank.
 6. It’s near.
 7. It’s the first turning on the right after the bank.
 8. Go straight ahead at the traffic lights.
 9. Keep going straight ahead; you will see it on the right.
 10. Take a right at the junction.
 11. Take a left at the junction.
 12. Cross the taxi rank and you are there.
 13. Make a left turn when you see the bookshop.
 14. Take the first left when you enter Steven Road.
 15. Take the second exit at the T- junction and then turn right at the traffic lights.
 16. When you get to Paris Street, take your next right.
 17. After you pass a restaurant on your left, take a right at the crossroad.
 18. Turn left at the end of the corridor.
 19. Take a left when you come to the main street.
 20. Round the corner from the post office.
 21. It is behind the hospital.
 22. It is between our office and the supermarket.
 23. It is in front of the bus station.
 24. It is in the centre of the town.
 25. This straight road will lead you to the hospital.
 26. Turn left at the intersection and the building is on the right.
 27. Walk past the park, and keep going straight until you see the sign for the museum.
 28. Go as far as the roundabout.
 29. Go across the bridge.
 30. Go straight and turn right after the petrol station.
 31. Turn right at the end of the road and my house is number 67.
 32. Cross the junction and keep going for about 1 mile.
 33. The hospital is opposite the railway station.
 34. The shop is between the chemist and KFC.
 35. The house is next to the local cricket ground.
 36. Drive to Paris Street and turn left.
 37. You’ll cross some railway lines.
 38. Go past the cinema and you’ll find the library.
 39. If you cross the street, you’ll find a bookstore there!
مکالمه انگلیسی راجع به آدرس دادن

دادن جهت

 1. به این صورت است.
 2. این طور است.
 3. راه را اشتباه می روید.
 4. شما در مسیر اشتباهی پیش می روید.
 5. سمت چپ اول را بگیرید.
 6. سمت راست دوم را بگیرید.
 7. در چهارراه به راست بپیچید.
 8. حدود یک مایل مستقیم به جلو ادامه دهید.
 9. از دبستان گذشته را ادامه دهید.
 10. از کنار موزه ای در سمت چپ خود می گذرید.
 11. در سمت چپ شما خواهد بود.
 12. در سمت راست شما خواهد بود.
 13. این جاده را انتخاب کنید.
 14. برو اون پایین.
 15. مستقیماً جلوتر از شما خواهد بود.
 16. مستقیم به جلو بروید.در امتداد خیابان بروید.
 1. به چپ بپیچید.
 2. به راست بپیچید.
 3. این گوشه، روبروی کافه است.
 4. روبروی بانک است.
 5. نزدیک است.
 6. این اولین چرخش در سمت راست بعد از بانک است.
 7. مستقیم جلوتر در چراغ راهنمایی بروید.
 8. مستقیم به جلو ادامه دهید. آن را در سمت راست خواهید دید
 9. در تقاطع به سمت راست بروید.
 10. در محل اتصال به چپ بروید.
 11. از ایستگاه تاکسی عبور کنید و آنجا هستید.
 12. با دیدن کتابفروشی به چپ بپیچید.
 13. وقتی وارد جاده استیون می شوید، به سمت چپ اول بروید.
 14. از خروجی دوم در تقاطع T خارج شده و سپس در چراغ های راهنمایی به راست بپیچید.
 15. وقتی به خیابان پاریس رسیدید، سمت راست خود را انتخاب کنید.
 16. پس از عبور از یک رستوران در سمت چپ، در چهارراه به سمت راست بروید.
 17. در انتهای راهرو به چپ بپیچید.
 18. وقتی به خیابان اصلی رسیدید به سمت چپ بروید.
 19. دور از دفتر پست.
 20. پشت بیمارستان است.
 21. بین دفتر ما و سوپرمارکت است.
 22. روبروی ایستگاه اتوبوس است.
 23. در مرکز شهر است.
 24. این جاده مستقیم شما را به بیمارستان می رساند.
 25. در تقاطع به چپ بپیچید و ساختمان در سمت راست است.
 26. از کنار پارک عبور کنید و مستقیم به راه خود ادامه دهید تا تابلوی موزه را ببینید.
 27. تا دوربرگردان بروید.
 28. از روی پل عبور کنید.
 29. ​​مستقیم بروید و بعد از پمپ بنزین به راست بپیچید.
 30. انتهای جاده به راست بپیچید و خانه من شماره 67 است.
 31. از تقاطع عبور کنید و حدود 1 مایل به راه خود ادامه دهید.
 32. بیمارستان روبروی ایستگاه راه آهن است.
 33. مغازه بین شیمیدان و KFC است.
 34. خانه در کنار زمین کریکت محلی است.
 35. به سمت خیابان پاریس برانید و به چپ بپیچید.
 36. از برخی خطوط راه آهن عبور خواهید کرد.
 37. از سینما رد شوید و کتابخانه را پیدا کنید.
 38. اگر از خیابان رد شوید، آنجا یک کتابفروشی پیدا خواهید کرد!

مثال:

Here are some examples:

* Go along the street until you reach the traffic lights.

*You’ll see a bank on the left.

*It’s about two blocks from here.

*I prefer going to the airport on the highway because it’s faster.

مکالمه:

Man on the Street: Excuse me. Can you tell me how to get to the

post office?

Second man: I’m sorry. I don’t know. I’m from

out of town.

(a minute later)

Man on the Street: Excuse me. Do you know where the post office

is?

Woman: Sure. It’s not far from here. Walk straight

ahead until you get to Main street. Then…

Man on the Street: Sorry to interrupt you. How many blocks is that?

Woman: It’s about two or three blocks. It’s the first

traffic light you come to. When you get to Main Street, turn

right and walk one block to Broadway. Then turn left and go

about half a block.

Man on the Street: Which side of the street is it on?

Woman: Coming from this direction, it’ll be on your

right side. It’s in the middle of the block, next to the

Sweets Ice Cream Shop. You can’t miss it. Do you want

me to repeat any of that?

Man on the Street: No. that’s okay. I’ve got it. Thanks a lot.

Woman: You’re welcome.