آموزش کامل انواع زمان آینده در انگلیسی  :Future  tense

 1. زمان آینده ساده simple future
 2. زمان آینده استمرار Future continuous
 3. زمان آینده کامل Future oerfect
 4. زمان آینده کامل استمرار Future perfect continuous

زمان آینده ساده simple future

کاری که بعد از این لحظه اتفاق می افتد، در واقع کارهایی که قرار است در آینده انجام شدند.

ساختار زمان آینده ساده simple future:

Subject+will+base form of verb

            فعل ساده+will+فاعل

I will check your request tomorrow.

You will study hard for exam.

It will rain in the evening.

شکل منفی زمان آینده ساده simple future:

Subject+will+not+ base form of verb

They will not change the password.

شکل زمان آینده ساده simple future:

Will+subject+base form of verb:

Will you study hard for exam?

شکل کوتاه زمان آینده ساده simple future:

I will meet him later(I’ll)

You will come(you’ll)

It will rain tomorrow (it’ll)

She will be late(she’ll)

He will us late (he’ll)

We will get married in september(we’ll)

They will cook dinner(they’ll)

زمان آینده استمرار Future continuous

برای کارهایی که در آینده انجام می گیرند ولی بطور مستمر

 

ساختار زمان آینده استمرار Future continuous :

Subject+will be +V(ing)

1.I will be sleeping.

2.You will be writing an article.

3.She will be working when her husband calls.

 1. They will be waiting when her plane arrives.
 2. I will be writing articles on different topics.
 3. Robert will be reading various kinds of books.
 4. They will be playing football in that field.
 5. April will be having coffee in this coffee shop.
 6. We will be shopping in that market this Monday.
 7. We will be watching a movie in this Cineplex on next Friday.
آموزش کامل انواع زمان آینده در انگلیسی

مخفف کردن زمان آینده استمرار Future continuous :

I will____I’ll

You will ____you’ll

He will____he’ll

She will___she’ll

It will___it’ll

We will____we’ll

They will ___they’ll

 

سوالی کردن زمان آینده استمرار Future continuous

 

Will+subject+be+V(ing)?

 

1.Will I be sleeping?

2.Will you be writing an article?

 

منفی کردن زمان آینده استمرار Future continuous

 

I will not___I won’t

You will not___ you won’t

 

She won’t be working when her husband calls.

آموزش کامل انواع زمان آینده در انگلیسی

زمان آینده کامل Future perfect

اگر قرار است کاری را در  آینده کامل کرده باشیم از این زمان استفاده میکنیم. در اصل برای نشان دادن عملی به کار می رود که تا زمان خاص در آینده تمام می شود.

ساختار زمان آینده کامل Future perfect :

 

Subject+will +have+PP

I will have finished learning tense by this time next week.

She will have studied lessons by 5:00 o’clock.

They will have completed the project.

 

سوالی کردن زمان آینده کامل Future perfect :

Will+subject+have+pp

 

Will you have studied all the English verb tenses?

 

شکل منفی زمان آینده کامل Future perfect

 

Subject+will+not+have+pp

 

I will not have finished this book.

مثال :

They will not have completed the project.

I will have finished this book.

You will have studied the English tenses.

She will have cooked dinner.

He will have arrived.

We will have met Julie.

It will have stopped raining.

They will have left Japan.

 

 

نکته: won’t شکل مخفف منفی will not

 

مخفف کردن زمان آینده کامل:

I will have____I’ll have

You will have____you’ll have

He will have____he’ll have

She will have___she’ll have

It will have___it’ll have

We will have____we’ll have

They will have___they’ll have

 

از نشانه های زمان آینده کامل

1.by the time

 1. Be going to

 

You are going to have perfected your English by the time you come back.

تا وقتی که از آمریکا برگردید شما قصد دارید که انگلیسی خود را خوب کنید.

زمان آینده کامل استمرار Future perfect continuous

این زمان بیانگر عملی است که در بازه ای از زمان آینده شروع می‌شود و برای مدتی ادامه دارد و سپس تمام میشود.

 

ساختار زمان آینده کامل استمرار Future perfect continuous

 

Subject+will+have+been +V(ing)

 

I will have been working for 6 day’s by tomorrow.

تا فردا 6 روز است که کار کرده ام

 

They will have been living in Paris for 5 years.

آنها در پاریس به مدت 5 سال زندگی کرده اند

 

When I finish the course, I will have been leaving 12 years.

آموزش کامل انواع زمان آینده در انگلیسی

سوالی کردن زمان آینده کامل استمرار Future perfect continuous :

 

Will +subject+have+been+v(ing)

 

Will they have been working in this factory since June?

In November, I will have been working at my company for three years.

At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.

When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years.

 

 

شکل منفی زمان آینده کامل استمرار Future perfect continuous

 

Subject+will+not+have +been+V(ing)

 

I will not have been working for children.

 

مخفف کردن زمان آینده کامل استمرار Future perfect continuous

 

I will have__I’ll have

You will have____you’ll have

 

نشانه های زمان آینده کامل استمراری:

    By+ زمان

by this year, /month/week/by tomorrow, by the time

 

     Next+زمان

Next year/month/week

 

For+زمان

For an hour, for 5 years

 

All day long

نکته :

در این بخش جدا از فعل will یک فعل دیگر نیز برای زمان آینده می توان استفاده کرد به نام shall که بیشتر از این فعل در ساخت  سوال استفاده می شود و بیشترین کاربرد آن همراه با  I و we می باشد.

Shall I …..?

Shall we ….?

که برای بیان نظر یا پیشنهاد بکار می رود. مانند:

Shall I open the window?=(Do you want me to open the window)

آیا میخواهی پنجره را باز کنم؟

 

Shall we go?just a minute, I’m not ready yet

 

 

Will یا Shall؟

به عنوان یک قاعده کلی، از “Will” برای جملات مثبت و منفی در مورد آینده استفاده کنید. برای درخواست ها نیز از «Will» استفاده کنید. اگر می‌خواهید پیشنهاد یا پیشنهادی را با I/we ارائه دهید، در فرم سؤال از «shall» استفاده کنید. برای اظهارات بسیار رسمی، به ویژه برای توصیف تعهدات، از «Will» استفاده کنید.

 

اکنون تفاوت های بین «Will» و «Shall» را مشاهده کرده اید، آماده استفاده از آنها هستید.

و همچنین سعی کنید در روزها و هفته های آینده هنگام صحبت تا آنجا که می توانید از “Will” و “Shall” استفاده کنید زیرا این به تثبیت آنچه آموخته اید کمک می کند.

مثال :

It’s getting late. Shall we go home?

Shall I invite Louisa and Jill to the party?