صفر تا صد جملات شرطی

جملات شرطی جملاتی هستند که در مورد عوامل شناخته شده یا موقعیت های فرضی بحث می کنند.جملات شرطی همانطور که از اسمشون پیدا است بیانگر یک شرط هستند.

انواع جملات شرطی:

۱. جملات شرطی صفر

Zero conditional sentences

۲. جملات شرطی نوع اول

First conditional sentences

۳. جملات شرطی نوع دوم

Second conditional sentences

۴.جملات شرطی نوع سوم

Third conditional sentences

۵. جملات شرطی ترکیبی

Mixed conditional sentences

به طور کلی جملات شرطی از دو قسمت تشکیل شده اند به قسمت اول if  clause  گفته می شود که درباره وضعیت یا شرط آن صحبت می کند  وبه قسمت دوم  main clause  گفته میشود که جواب شرط را می گوید. 

جملات شرطی نوع صفر

 در شرطی نوع صفر همیشه در مورد واقعیتی قطعی صحبت می کند و در نتیجه شرط هم همیشه درست و صحیح است.

کاربرد جملات شرطی نوع صفر: جملات شرطی نوع صفر قانونی را توصیف می کند که همیشه درست و ثابت بوده است. زمان خاصی را در شرطی نوع صفر به کار نمی بریم. بلکه در مورد واقعیت یا حقیقتی همیشگی صحبت می‌کنیم. شرطی نوع صفر به زمان بستگی ندارد.

فرمول جملات شرطی نوع صفر:

If+subject+present simple, subject + simple present

اگر + فاعل + حال ساده، فاعل +حال ساده

If you heat water to 100 degreos, it boils.

اگر آب را در صد درجه گرم کنید،بجوش می آید.

(یعنی این قانونی است که همیشه ثابت و درست بوده است)

* کلمه if به معنی اگر است. پس جمله ای که با if شروع میشود جمله شرط و جمله بعدی جواب شرط است.*

صفر تا صد جملات شرطی

نکته مهم:

در جملات شرطی در انگلیسی وقتی عبارت if در قسمت اول بیاید قسمت دوم با یک کاما (ویرگول) می آید.

واگر عبارت if در قسمت دوم قرار بگیرد کاما(ویرگول) حذف می شود.

مثال جملات شرطی نوع صفر:

  • If you freeze water, it becomes a solid.
  • if I’m tired, I go to bed.

درشرطی نوع صفر ازif وwhen استفاده می شود که هردو به معنی اگر می دهند.

  • If you heat ice, it melts.

اگر یخ را گرم کنید ، ذوب میشود.

The ice melt if you heat it.

( اگر جای if عوض بشه هیچ تغییری در معنی به وجود نمیاد).

  • If water reaches 100 degrees, it boils.
  • When water reaches 100 degrees, it boils.

جای دو عبارت را هم می توانید عوض کنید.

(Present simple +if+present simple)

  • if you put food into the freezer, it freezes.
  • Food freezes if yoy put it into the freezer.

( اگر غذا را در فریزر بگذاری منجمد می شود)

جای دو عبارت عوض شد ولی معنی تغییری نکرد.

صفر تا صد جملات شرطی

جملات شرطی نوع اول:

از جملات شرطی نوع اول برای بیان اتفاقی در زمان حال یا آینده استفاده میشود و نتیجه آن احتمال دارد اتفاق بیفتد.( یعنی تضمینی وجود ندارد که اتفاق بیفتد).

کاربرد جملات شرطی نوع اول:

در جملات شرطی نوع اول عبارت if با زمان حال ساده یعنی simple present شروع میشود وجواب شرط آینده ساده یعنی simple future می باشد.

مثل همه شرطی ها ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط ثابت نیست. عبارت if میتواند جابجا شود. اگر عبارتif در اول بیاید یعنی جمله شرط باشد جمله کاما (ویرگول) میگیرد واگر جواب شرط اول بیایید و if وسط بیاد کاما حذف میشود‌.

فرمول جملات شرطی نوع اول:

If+present simple,will/won’t+verb

If pass this exam, I’ll celebrate.

اگر این امتحان را قبول شوم، جشن میگیرم.

( به جای فعل will می توان از can و must هم استفاده کرد)

نکته: دربند if باید از حال ساده استفاده کرد یعنی:

If+آینده ساده +حال ساده

مثال جملات شرطی نوع اول:

If it rains today, I will stay at home

اگر امروز باران ببارد، من در خانه خواهم ماند.

I will stay  at home if it rains today.

باز هم در اینجا جای if عوض شد ولی تغییری در معنی به وجود نمیاد.

 If you study hard, you will pass exam.

You will pass your exam if you study hard.

اگر سخت مطالعه کنید،  امتحان قبول خواهید شد.

جملات شرطی نوع اول بر پایه واقعیت هستند و دراین شرط معمولا برای هشدار استفاده میکنیم.

If you don’t hurry, you will miss the train.

You will miss the train if you don’t hurry.

اگر عجله نکنی به قطار نمی رسی.

جملات شرطی نوع دوم:

جملات شرطی نوع دوم هم مانند جملات شرطی نوع اول در زمان خاص اتفاق می افتد و بر حالتی دلالت دارد.

کاربرد جملات شرطی نوع دوم:

جملات شرطی نوع دوم جملاتی هستند برای بیان یک شرط کاملا غیرواقعی یا غیرممکن در زمان حال یا آینده استفاده می شود. که آن اتفاق با احتمال خیلی کم رخ می دهد.

در اینجا باز هم جمله if قابلیت جابجایی دارند.

would+verb+if+past simple

If I won a lot of money,I’d travel the world.

 جمله بعد از if گذشته ساده و جواب شرط مربوط به حال و آینده است.

فرمول جملات شرطی نوع دوم

If+ past simple, would / would’nt +verb

If I were you, I would accept their invitation.

اگر من بجای شما بودم، دعوتش آن را قبول میکردم. ( درحقیقت من به جای تو نیستم).

نکته: در جملات شرطی نوع دوم وقتی فعل to be به کار می رود برای تمام فاعل ها شکل گذشته فعل فقط were به کار میرود به جای was از  wereاستفاده می کنیم.

مقایسه would و could در جملات شرطی نوع دوم

If I had enough money, I would buy a car.

اگر پول کافی داشتم یک ماشین میخریدم (would میل و نتیجه قابل پیش بینی را بیان می کند)

جملات شرطی نوع سوم:

تا اینجا با جملات شرطی نوع صفر، اول، دوم آشنا شده اید در اینجا به تفسیر جملات شرطی نوع سوم می پردازیم.

کاربرد جملات شرطی نوع سوم:

برای بیان جملاتی در موقعیت گذشته و نتیجه آن هم امری غیر واقعی است که در گذشته بوده و تمام شده.

فرمول جملات شرطی نوع سوم:

If+ past perfect,would/ wouldn’t+have+past participle

مثال جملات شرطی نوع سوم:

If I had got a gold medal, I would have been happy.

I would have gone to see  you if I had known you were in the hospital.

نکته: جملات شرطی نوع سوم هم عبارت if میتواند جابجا شود.

would have+past participle +past perfect

I’d have come to the meeting  if you’d told me about it.

اگر در مورد جلسه به من گفته بودی می آمدم.

نکته: بجای would می توانیم از could استفاده کنیم.

If I had met Roham last week,I would have given his the book.

If I had cleaned the house, I could have gone to the movies.

تفاوت حملات شرطی نوع دوم و سوم:

در جمله شرطی نوع دوم به موقعیتی غیر واقعی در زمان حال یا آینده اشاره دارد در صورتی که در جمله شرطی نوع سوم موقعیتی غیر واقعی اما در زمان گذشته را بیان می کند.یعنی حملات شرطی نوع سوم کاملا به گذشته مربوط می شوند.

شرطی نوع دوم

If+ فعل گذشته ساده

شرطی نوع سوم

If+had+P.P

If I had enough money, I could buy a car.

اگر پول کافی داشتم می توانستم یک ماشین بخرم (یک نتیجه ممکن را بیان میکند).

جملات شرطی ترکیبی

در این نو جملات شرطی همانطور که از نامش پیداست ترکیبی از شرطی نوع دوم و سوم در آن به کار رفته است. یکی از جملات شرط در گذشته و دیگری در زمان حال رخ می دهند. یعنی در گذشته اتفاق افتاده است و تاثیر آن در زمان حال بیان می شود.

کاربرد جملات شرطی ترکیبی

If+past simple,would have+ past participle

 

فرمول جملات شرطی ترکیبی

If+past perfect+would/ could+verb

 

مثال جملات شرطی ترکیبی

If she hadn’t slept,she would be very tired.

اگر نخوابیده بود الان خیلی خسته بود.(در واقع خوابیده است که در واقع خسته نیست).