گذشته ساده past simple

گذشته ساده  یک نوع زمان فعل است  برای نشان دادن یک کار  که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده است. اتفاقی که در گذشته افتاده (قبل از حال) و تموم شده ،مهم نیست که چقدر طول کشیده است و تبدیل به روتین شده است.

ساختار:

با اضافه کردن ed به انتهای شکل ساده فعل به افعال گذشته تبدیل نی شوند. این افعال ، افعال با قاعده حساب می شوند.

۱. در زمان گذشته ساده یه سری تایم های خاصی دیده می شوند

  1. frequency: often, sometimes, always.

۲.یه زمان خاصی در گذشته

2.adefinite point in time:

 last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago. a long time ago

معمولا در گذشته از فعل(ago) استفاده می کنیم.

۳. یه زمانی طولانی ولی معلوم نیست چه موقع بوده

  1. The other day

internative Ser

Negative Sentence

Affirmative Sentence

Did I walk?

you.wak?

I don’t walk

you didn’t waikaid

I walked

you walked

He

Did               She       Walk?

it

He

She         didn’t walked

it

He

She         walked

it

We

Did               They       Walk?

We

They       Walked

We

They       walked          

منفی کردن گذشته ساده :

برای منفی کردن گذشته ساده از فعل کمکی did به علاوه کلمه not استفاده میکنیم و قبل از فعل اصلی did not یا  مخففش didn’t را می گذاریم.

They didn’t go to school this year.

برای سوالی کردن گذشته ساده :

 هم فعل کمکی did را به اول جمله اضافه می کنیم.

مثال :

  1. I was happy yesterday.

2.she was teacher for 15 years.

3.Reza played football yesterday.

4.They cleand the car.

آموزش کامل انواع گذشته در انگلیسی

گذشته استمرار  past continuous

زمان گذشته استمراری نشان‌دهنده کاری است که در گذشته اتفاق افتاده است و برای مدتی ادامه داشته است .برای مثال وقتی می گوییم من دیروز بعد از ظهر داشتم درس می‌خواندم ، یعنی عمل درس خواندن برای مدتی ادامه داشته است .این زمان در فارسی به صورت (داشتم ،داشتی، داشت ،داشتیم، داشتید، داشتند) ترجمه می‌شود.

ساختار جملات گذشته استمراری:

فاعل+ was/were +فعل ing+ ادامه جمله

برای ساختن زمان گذشته استمرار از شکل گذشته افعال to be یعنی was/were استفاده میشود ,بعد از آن‌ها باید از فعل اصلی که به آخر آن  ing اضافه میشود استفاده کرد.

S    +  was/were   +   V(ing(

I   was    reading   the book.

You  were  reading the book.

He was  reading  the book.

They were  reading the book.

 سوالی کردن جملات گذشته استمراری

فقط کافی was/were بزاریم اول جمله، جمله سوالی می شود.

Was I reading the book?

Were you reading the book?

Were they reading the book?

برای منفی کردن  گذشته استمراری :  wasn’t/weren’t

I wasn’t reading the book.

You weren’t reading the book.

She wasn’t reading the book.

کاربرد when و while در زمان گذشته :

دو جمله را با استفاده از when,while  در حالیکه همدیگر ربط داده می شوند و یک جمله مرکب ساخته می شود‌

( گذشته ساده +گذشته استمراری)

اگر کاری در حال وقوع باشد و اتفاق دیگری آن را قطع کند در این صورت آن کار یا فعالیت طولانی تر یا اصلی را با زمان گذشته استمراری بیان می کنیم و آن کاری که باعث قطع شدن کاری دیگری شده است را با زمان گذشته ساده می آوریم. طبق این چهار فرمول:

1.simple continous+when +simple past

2.simple past+while+simple continuous

3.while+simple continuous, +simple past

4.while+simple continuous, +simple continuous

نکته۱: وقتی while اول بیاید حتما باید از کاما استفاده شود.

نکته۲. همیشه بعد از when باید از گذشته ساده استفاده شود.

  1. I was watching TV when you came.

داشتم تلویزیون تماشا میکردم هنگامیکه شما آمدید.

(یعنی گذشته ساده می آید و گذشته استمرار را قطع میکند)

2.You came while I was watching TV.

نکته: همیشه بعد از while باید گذشته استمرار بیاید.

3  while I was watching TV, you came.

  1. While I was watching TV, you were coming.

گذشته کامل استمرار perfect continuous

برای توصیف عملی در گذشته که خیلی وقت پیش شروع شده و تا وقوع عمل دیگر یا مدت زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است.

* برای بیان مدت زمان وقوع رویدادی که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است.

ساختار گذشته کامل استمرار:

Subject+had+been+v(ing)

منفی کردن گذشته کامل استمرار:

Subject+had not/hadn’t + been+v(ing)

سوالی کردن گذشته کامل استمرار:

Had+ subject+been+v(ing)

کلمهhow long در زمان گذشته کامل کاربرد زیادی دارد. زیرا مانند زمان حال کامل استمرار بر روی مدت زمان انجام کار تاکید دارد.

برای زمان گذشته کامل استمرار می توانیم از قیدهای زمان دیگری استفاده کنیم علاوه بر for مهم ترین قیدهای زمان گذشته کامل استمرار عبارتند از: when,before

by the time, since,only

مثال:

1.I had been working there before I left my home town.

2.Had you only been waiting there for a few minutes  when she arrived?

 وقتی او رسید شما  فقط چند دقیقه آنجا منتظر بودید؟

قید کمکی only در جملات مثبت بعد از فعل کمکی had  و قبل از been می آید و در جملات پرسشی بین فاعل و been  قرار می‌گیرد.

افعال کرده بودم، گفته بودم، رفته بودی، شنیده بودی و…… افعال که در فارسی به عنوان ماضی بعید می شناسیم در گذشته کامل به کار می روند‌.

آموزش کامل انواع گذشته در انگلیسی

منفی کردن گذشته کامل استمراری

I had not seen him before we met yesterday.

She had not written a single essay before the teacher asked her to do so.

سوالی کردن گذشته کامل استمراری

Had he told you about the accident before the police arrived?

Who had you called before you left your office?

از نشانه های این زمان میتوان به before و after اشاره کرد.

We were 1 minute late. we got there after the bus had left.

مقایسه زمان گذشته استمرار و گذشته کامل استمرار با یکدیگر

هر دو در زمان گذشته اتفاق افتاده اند .اما تفاوت آن این است که گذشته استمرار زمان فعلی را توصیف می‌کند که استمرار همین حالا یا در نزدیکی زمان حال به پایان رسیده است. اما زمان گذشته کامل استمرار فعلی را  توصیف می‌کند که ممکن است در زمان دورتر به پایان رسیده باشد.