آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسیPresent tense

  1. زمان حال ساده simple present
  2. زمان حال استمرار present continuous
  3. زمان حال کامل present perfect
  4. زمان حال کامل استمرارPresent perfect continuous

زمان حال ساده simple present

زمان حال ساده برای اتفاقاتی که به صورت عادی و روزانه باشد و به طور دائم به وقوع بپیوندد . همچنین درباره چیزهایی که به طور کلی  باشدصحبت می کند.

ساختارحال  زمان ساده:

Subject+verb+object+adverb of place+adverb of time

فاعل +فعل+مفعول+ ادامه جمله

۱. زمان حال ساده با افعال to be

I am

You are

he/she/it   is

We are

They are

شکل منفی زمان حال ساده

‌کافی not به فعل اضافه کنیم

I am not

You are not

شکل سوالی زمان حال ساده :

Am I?

Are you?

Is he?

I am hungryجمله مثبت .

We are not at home جمله منفی.

Are you from Iran جمیه سئوالی؟

زمان حال ساده با سایر فعل ها

در زمان حال ساده فعل در این زمان به صورت ساده است فقط برای سوم شخص مفرد he/she/it فعل یا s یاes می گیرد.

I play football every day.

He plays football every day.

چند فعل در زمان حال ساده هستند که بی قاعده هستند.

have____ has

do ____does

go ____ goes

برای شکل منفی زمان حال ساده هم notاضافه میشود.

don’t

doesn’t

 

You don’t live in Tehran.

برای شکل سوالی زمان حال ساده از do و does قبل از فاعل استفاده می کنیم.

Do you work in an office?

 

Does he play football every weekend?

گفتیم فعل برای سوم شخص مفرد s یا es می گیرد. اما وقتی does در جمله باشد دیگر شکل ساده فعل قرار می گیرد .

(به اصطلاح does دزده s فعل می دزده)

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسیPresent tense

سوالی باwh

Wh_ question word

فقط کافی کلمه پرسشی را جلوی آن جمله قرار دهید.

Where, what,why,who,when,how

Where do you live?

What does she like to eat?

Why do they work so hard?

زمان حال استمرار present continuous

از این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا درحال اتفاق افتادن است صحبت می شود.

ساختار زمان حال استمراری present continuous:

Subject+am/is/are+v+(ing(…

I am studying for the exam.

You are working on your computer.

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسیPresent tense

شکل منفی زمان حال استمراری present continuous:

subject+am/is/are +not+v(ing)

He is not speaking English.

I am not doing my homework.

شکل سوالی زمان حال استمراری present continuous:

Am/is/are+subject+v(ing(

Are you doing your homework?

ساختار سوالی زمان حال استمراری(present continuous) با wh

wh- question word+am/is/are+subject+v+(ing)

What are you doing?

Where is he living?

نکته: اگر فعلی به e ختم بشه پیش از اضافه کردن ing حرف eحذف میشه. ولی درصورت ختم شدن به  ee, oe, ye  فعل بدون تغییر می ماند.

Come____coming

agree____agreeing

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسیPresent tense

زمان حال کامل present perfect

برای بیان اتفاق هایی است که در گذشته بوده‌اند ولی تاثیرش تا زمان حال ادامه دارد . معادل این زبان در زبان فارسی ماضی نقلی است. فعل های   رفته ام، شنیده‌ام، گفته‌ام، شنیده‌ای برده ای ، و ….. در این زمان به کار میروند.

ساختار حال کامل  present perfect:

 Subject+have/has+P.P

1.I have been that movie already.

2.He has lived in Theran for two years.

3.She has washed the dishes.

کاربرد have/has

I have

You  have

We have

They have

She/he/it     has

شکل خلاصه شده

I have____I’ve

You have___ you’ve

We have __ we’ve

They have __ they’ve

شکل منفی زمان حال کامل present perfect

subject+have/has+not+pp

They have not lived here for years.

شکل سوالی زمان حال کامل present perfect

Have/has+ Subject+PP

Have they lived here for years?

از for و since در زمان حال کامل (present perfect) استفاده می شود.

ازfor برای طول زمان انجام کار و sinceبرای مبدا شروع کار ،که در گذشته شروع شده اند و تاثیرش تا زمان حال باقی مانده است.

He has worked in Theran for six years.

او ۶ سال در تهران کار کرده است.

He has worked here since June.

او در ژوئن اینجا کار کرده است.

We have had the same car for ten years.

به مدت ده سال مثل هم ماشین داشتیم

I have known Reza since I was a child.

من رضا را از وقتی که بچه بودم میشناسم

قیدهای حال کامل present perfect:

Just, recently, ever, until,    so far, now ,  yet

قید ever در جملات پرسشی و yet در جملات پرسشی و منفی استفاده میشوند.

Have you ever seen a ghost?

آیا هرگز روحی دیده ای؟(تا به حال روحی دیده ای)

Have you finished you homework yet?

آیا (نا الان)تکالیفت را تمام کرده ای؟

زمان حال کامل استمرار present perfect continuous

برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است تا الان ادامه دارد و احتمال دارد در آینده نیز ادامه داشته باشد.

 

ساختار: زمان حال کامل استمرار present perfect continuous

 

Subject+have/has+been +V(ing)

1.I have been teaching for years.

2.you have been waiting them 2 hours.

3.she has been traveling since last October.

4.It has been raining.

5.we have been watching for long time.

  1. They don’t understand because they haven’t been listening.

 

زمان حال کامل استمرار present perfect continuous  دو حالت دارد

۱. برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

I have been teaching English for 8 years.

۸ سال است که انگلیسی درس میدم.

(یعنی هنوز هم درس میدم )

در اینجا درس دادن از هست سال پیش شروع شده است و تا به هم اکنون نیز ادامه دارد

She has been looking for a jab since October.

او از اکتبر تا حالا دنبال کار می گردد.

(او هنوز هم دنبال کار می گردد)

در این مثال هم کارکردن از اکتبر  شروع شده و تا به زمان حال ادامه دارد

۲. برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و همین چند لحظه پیش تمام شده است.

A: you look tired. what have you been doing?

به نظر خسته هستی .چه کاری انجام داده ای؟

B: I have working on my computer.

من با کامپیوترم کار می کرده ام .

این دو کار از زمان گذشته آغاز شده اند و تا چند لحظه قبل صحبت ادامه داشته اند