ضمایر فاعلی Subject pronouns           

 افعال to be

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می آید.ضمایر فاعلی ضمایری هستند که بجای فاعل می نشینند و از تکرار  اسم به عنوان فاعل  در جمله جلوگیری می کند.

ضمائر فاعلی پرکاربردترین ضمایر انگلیسی هستند و این ضمایر به صورت مفرد و جمع می آیند.

ضمائر فاعلی

  مفرد

I            من       

You        تو

He        او(مذکر)

She       او(مونث)

It            آن

جمع

We          ما

You         شما

They        آنها

در این ضمایر I اول شخص مفرد و We اول شخص جمع هستند. You  دوم شخص مفرد و جمع و he,she,it سوم شخص مفرد و they سوم شخص جمع می باشد.

Roham lives in Theran

Reza is a teacher.

She is a smart student.

افعال to be

 این افعال پرکاربردترین افعال زبان انگلیسی هستند.این افعال عمل و حالت بودن چیزی را نشان می دهند.

افعال to be  برای زمان حال از am,is,are وبرای زمان گذشته از was, were استفاده می شوند.

ضمایر فاعلی

کاربرد:

I am                من هستم

You are          تو هستی

He is                او هست(پسر)

She is               او هست(دختر)

It is                 (آن هست، اشیا، حیوان)

We are             ما هستیم

You are            شما هستید 

They are          آنها هستند

شکل مخفف

I am=I’m

You are=you’re

He is=he’s

She is=she’s

It is= it’s

We are= we’re

You are= you’re

They are= they’re

شکل منفی

برای منفی کردن افعال to be کلمه not را به این افعال اضافه می شود.

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

You are not

They are not

 

شکل مخفف not به صورت n’t می باشد و به فعل to be اضافه می شود.

I amn’t

You aren’t

He isn’t

She isn’t

It isn’t

We aren’t

You aren’t

They aren’t

ضمایر فاعلی

یا به صورت شکل کوتاه شده:

I’m not

You’re not

He’s not

She’s not

It’s not

We’re not

You’re not

They’re not

شکل سوال؟

در شکل سوالی جای فاعل با فعل عوض میشود ودر آخر علامت سوال ؟ گذاشته میشود.

?I am=Am I

?You are=Are you

?He is=Is he

?She is=Is she

?It is= Is it

?We are=Are we

?You are=Are you

?They are=Are they

مثال ها:

.She is a student      جمله

.She’s a student    شکل مخفف

?Is she a student        سوالی

( در حالت سوالی حتما باید جواب آن با yes و no داده شود)

.She is not a student     شکل منفی

.She isn’t a student  مخفف منفی

گذشته am,is=was

گذشته are=were

.I was there

.They were late

کاربرد افعال to be

۱. همراه با اسم

.My mother is a nurse

.My friend was at the movies

۲. همراه با صفت

.This cat is dirty

.The children were good

۳. با ing برای فعل استمرار

.I am studying English

من در حال مطالعه کردن انگلیسی هستم.

.She is walking

او در حال قدم زدن

.You are watching television

شما درحال تماشای تلویزیون هستید.

(حال استمرار یعنی در حال انجام دادن کاری در همان لحظه و ادامه دارد)

ضمایر فاعلی

جمع بستن جمله

I am= we are

You are= you are

He,she,it/is = they are

حالت سوالی با  what

.It is a map

?What is it

.I am a teacher

?What are you

نکته:ضمیر they هم به انسان و هم به اشیا  اشاره دارد.

.They are windows

.They are doctors

مثال:

.He’s my grandfather

.She’s my teacher

.I’m cleaning the apartment

.I’m washing the dishes

.She’s feeding the baby

.They’re leaving work

.It is hot

?Is it cold

.No, it isn’t

.I was born in Theran

.She wasn’t born in Esfahan

?Was he at school

.No, he wasn’t

.We were born in the same day

تمرین

 1. didn’t have to play tennis________
 2. They
 3. You
 4. It
 5. She

جواب گزینه d

او مجبور نبود تنیس بازی کند.

2.Ali and Reza______student

 1. is
 2. are
 3. was
 4. a&c

جواب گزینه b

علی و رضا دانش آموز هستند.

3.The people in that

.house_______happy

 1. is
 2. are
 3. am

d.was

جواب گزینه b

مردم آن خانه خوشحال هستند.

 1. Maryam enjoyed her vacation. she _______ so happy
 2. are
 3. was
 4. were

جواب گزینه c

مریم از تعطیلات لذت برد. اوخیلی خوشحال بود.