گواهی‌نامه‌های موسسه افق ارتباط بین‌المللی باران (موسسه باران)

به پاس تشکر از زحماتی که موسسه باران برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه‌ی آموزش تخصصی زبان انگلیسی انجام داده است، تقدیرنامه و جوایزی دریافت شده است که در این قسمت نشان‌ داده ‌می‌شود.

Award of appreciation from the Social Security Organization | لوح تقدیر از سازمان تامین اجتماعی

لوح تقدیر از سازمان تامین اجتماعی

۱۳۹۵

International star for quality | ستاره‌ی بین المللی کیفیت

ستاره بین المللی کیفیت از BID

خرداد ماه ۱۳۹۳

Certificate of Commitment to Excellence | گواهی تعهد به تعالی

گواهی تعهد به تعالی

اسفند ماه ۱۳۹۱

Certificate of Honor from Pearson Institute | گواهی افتخار از موسسه Pearson

گواهی افتخار از موسسه Pearson

مهر ماه ۱۳۹۱