تاثیر سن بر یادگیری زبان از دیدگاه دانشمندان |دانشگاه ام آی تی|آذر1400

تاثیر سن بر یادگیری زبان از دیدگاه دانشمندان |دانشگاه ام آی تی|آذر1400

  ⌚ زمان مطالعه: 10~ دقیقه دوره کلیدی در یادگیری زبان دوم بدون محدودیت سن مقاله‌ جدیدی در نشریه شناخت تحت عنوان «دوره کلیدی در فراگیری زبان دوم» منتشر شد. و در آن برای گردآوری مجموعه‌ای از داده‌های زبان‌شناختی از روش جدیدی به نام آزمون‌های فیسبوک استفاده شده است. این...

ا