کارگاه «چابکی در یادگیری ،رمز جهش مدیران باتجربه»

«کارگاه چابکی در یادگیری ،رمز جهش مدیران باتجربه»

شرکت فرابورس
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

توانمندسازی فردی یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. آگاهی سرمایه‌های انسانی از فرآیندها و سازوکار مالی موجب بهره‌وری بیشتر آنها در سازمان می‌شود. از طرفی این دغدغه همواره برای مدیران ارشد وجود دارد که اهداف و نگرش پرسنل هم‌راستا با سازمان باشد. با همین رویکرد «گروه باران» با همکاری شرکت «فرابورس» و «دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی» در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ کارگاهی با این محوریت برگزار کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
شرکت پتروشیمی مروارید
blank
شرکت پتروشیمی غدیر
پتروشیمی نوری
شرکت پتروشیمی باختر
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی مارون
شرکت پالایش نفت تهران