چگونه لهجه‌ی امریکن خود را تقویت کنیم؟

چگونه لهجه‌ی امریکن خود را تقویت کنیم؟

American – Pronunciation بیان صحیح کلمات در هر زبانی از اهمیت خاصی برخوردار است. ممکن است که تلفظ اشتباه یک کلمه معنی واقعی آن کلمه را تغییر دهد. برای همین پیشنهاد می‌شود که آواها و تلفظ صحیح آنها را بیاموزیم. آموزش ویدئویی تلفظ درست آواها (American –...

بیان صحیح کلمات در هر زبانی از اهمیت خاصی برخوردار است. ممکن است که تلفظ اشتباه یک کلمه معنی واقعی آن کلمه را تغییر دهد.