مشتریان موسسه باران – پتروشیمی و صنعت نفت و گاز

مشتریان موسسه باران – پتروشیمی و صنعت نفت و گاز
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نام سازمان/ شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی بندرامام

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی بندرامام

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی رازی

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی رازی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی نوری

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی نوری

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی کاویان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی کاویان

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی جم

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی جم

گروه هدف: مدیران/کارشناسان/خانواده

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی مهر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مهر

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی پردیس

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی پردیس

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی شهید تندگویان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی شهید تندگویان

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی بوعلی سینا

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی بوعلی

گروه هدف: کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی امیرکبیر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی امیرکبیر

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی فناوران

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی فناوران

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی خوزستان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی خوزستان

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی مبین

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مبین

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی لرستان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی لرستان

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی زاگرس

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی زاگرس

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی مارون

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مارون

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر/تهران

پتروشیمی فجر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی فجر

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: ماهشهر

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

نام سازمان/ شرکت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: ماهشهر

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نام سازمان/ شرکت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

نام سازمان/ شرکت: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

مجتمع گاز پارس جنوبی

نام سازمان/ شرکت: مجتمع گاز پارس جنوبی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پالایش گاز فجر جم

نام سازمان/ شرکت: پالایش گاز فجر جم

گروه هدف: سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

شرکت انتقال گاز ایران

نام سازمان/ شرکت: شرکت انتقال گاز ایران

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

مشتریان موسسه باران

مورد اعتماد سازمان‌های بزرگ ایرانی