آموزش زبان انگلیسی به شیوه جدید گروه باران

آموزش زبان انگلیسی به شیوه جدید

گروه باران

 یادگیری زبان انگلیسی روش‌های مختلفی دارد. هر یک از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند. گروه باران با توجه به اینکه برای مدیران ارشد و کارشناسان کلیدی سازمان‌های پیشرو کشور خدمات ارائه می‌کند به “سرعت در یادگیری” و “سادگی در یادگیری” ارزش بسیار زیادی می‌دهد.

در طراحی روش جدید آموزشی باران دو هدف سرعت و دلنشینی یادگیری نقش اصلی را ایفا می کند و در این زمینه مطالعات و تحقیقات بسیاری در حوزه علوم شناختی در زبانشناسی، علم مغز و عصب شناسی در یادگیری و زبانشناسی و روانشناسی یادگیری متمرکز  توسط گروه باران شکل گرفت. مطالعات بین رشته‌ای برای دستیابی به سرعت و دلنشینی یادگیری از علوم شناختی در زبانشناسی، علم مغز و عصب شناسی در یادگیری و زبانشناسی و روانشناسی یادگیری متمرکز گردید. علاوه بر آن در بخش دیگر این شیوه توجه ویژه به بکارگیری اصول و ظرافت‌های “زبان مادری” و “مغز اجتماعی” زبان آموزان نیز صورت گرفته است.

در مسیر تدوین روش آموزشی نوین باران از راهنمایی‌ها و نوشته‌های اساتید محترم پرفسور حسن عشایری، دکتر کاظم لطفی پور، دکتر پورمحمد، دکتر ناصر جباری و خانم دکتر ایده عدالتی و دیگر اساتید در این حوزه استفاده شده است.

شیوه جدید آموزشی باران که به نام KLS Project نامیده می‌شود بر پایه دریافت بازخورد  از زبان‌آموز در پایان هر جلسه استوار است.

در این شیوه با هدف افزایش سرعت یادگیری زبان انگلیسی مهارت شنیدن به عنوان یک اصل محوری در یادگیری قرار گرفته است که بیشترین سطح تجربه زبان‌آموز در مواجه با زبان انگلیسی را فراهم می‌آورد و سرعت یادگیری را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، ما اعتقاد داریم یادگیری زبان “حافظه محور” نیست و زبان آموز با تجربه متفاوتی که در یادگیری مفاهیم کسب می‌کند دانش را فرامی‌گیرد.

این روش از ابتدای دی‌ ماه ۱۳۹۶ در دوره‌های آموزشی گروه باران مورد بهره برداری قرار گرفت.